Thống kê các dạng xếp hình trong Cờ Hình Tiêu Chuẩn


  Xin lưu ý là ở đây chúng ta chỉ thống kê các dạng xếp hình cơ bản thôi còn việc xem xét tính điểm phải tùy thuộc vào bên nào đi nước sau cùng tạo ra và tương quan về số lượng quân cờ tham gia xếp hình (theo đúng luật chơi). Ở đây cũng không đề cập đến trường hợp sắp xếp đa hình.

1. Xếp đoạn thẳng cách đều sử dụng quân Trục (H.01).

* 1 quân Trục + 2 quân Điểm
* 1 quân Trục + 3 quân Điểm
* 1 quân Trục + 4 quân Điểm
* 2 quân Trục + 1 quân Điểm
* 2 quân Trục + 2 quân Điểm
* 2 quân Trục + 3 quân Điểm
* 2 quân Trục + 4 quân Điểm

 (Vị trí quân Trục có thể ở đầu, cuối hoặc ở giữa đoạn thẳng, các quân Điểm có thể hoán đổi vị trí cho nhau. Đoạn thẳng cách đều có thể nằm trên trục dọc hoặc trục ngang của bàn cờ)
    Hình 01


2. Xếp đoạn thẳng cách đều sử dụng quân Chéo (H.02).

* 1 quân Chéo + 2 quân Điểm
* 1 quân Chéo + 3 quân Điểm
* 1 quân Chéo + 4 quân Điểm
* 2 quân Chéo + 1 quân Điểm
* 2 quân Chéo + 2 quân Điểm
* 2 quân Chéo + 3 quân Điểm
* 2 quân Chéo + 4 quân Điểm

 (Vị trí quân Chéo có thể ở đầu, cuối hoặc ở giữa đoạn thẳng, các quân Điểm có thể hoán đổi vị trí cho nhau, đoạn thẳng cách đều có thể nằm trên một trong các trục chéo của bàn cờ )


Hình 02

3. Xếp tam giác bằng ba quân cờ (H 03 & H 04)

 * 1 quân Tầm + 2 quân Điểm
 Trong trường hợp này vị trí của quân Tam và các quân Điểm có thể hoán đổi vị trí cho nhau tùy ý.

 * 1 quân Vuông + 1 quân Chéo + 1 quân Điểm
 Trong trường hợp này vị trí của quân Chéo và quân Điểm có thể hoán đổi vị trí cho nhau còn quân Vuông phải ở đỉnh góc vuông của Tam giác. Cạnh Huyền của tam giác phải nằm trên một đường chéo của bàn cờ.

 * 1 quân Vuông + 1 quân Trục + 1 quân Điểm
 Trong trường hợp này vị trí của quân Trục và quân Điểm có thể hoán đổi vị trí cho nhau còn quân Vuông phải ở đỉnh góc vuông của Tam giác.  Cạnh Huyền của tam giác phải nằm trên một trục dọc hoặc trục ngang của bàn cờ.


Hình 03

* 1 quân Nhọn + 1 quân Chéo + 1 quân Điểm
 Trong trường hợp này quân Nhọn phải định vị tại một trong 2 đỉnh góc nhọn của tam giác còn quân Chéo và quân Điểm có thể nằm tùy ý ở hai đỉnh còn lại. Cạnh Huyền của tam giác phải nằm trên một trục dọc hoặc trục ngang của bàn cờ.

 * 1 quân Nhọn + 1 quân Trục + 1 quân Điểm
Trong trường hợp này quân Nhọn phải định vị tại một trong 2 đỉnh góc nhọn của tam giác còn quân Trục và quân Điểm có thể nằm tùy ý ở hai đỉnh còn lại. Cạnh Huyền của tam giác phải nằm trên một đường chéo của bàn cờ.

 * 2 quân Chéo + 1 quân Trục
Trong trường hợp này quân Trục phải định vị tại một trong 2 đỉnh góc nhọn của tam giác còn các quân Chéo có thể nằm tùy ý ở hai đỉnh còn lại. Cạnh Huyền của tam giác phải nằm trên một trục dọc hoặc trục ngang của bàn cờ.

 * 2 quân Trục + 1 quân Chéo
Trong trường hợp này quân Chéo phải định vị tại một trong 2 đỉnh góc nhọn của tam giác còn các quân Trục có thể nằm tùy ý ở hai đỉnh còn lại. Cạnh Huyền của tam giác phải nằm trên một đường chéo của bàn cờ. Hình 04

4. Xếp hình vuông bằng 4 quân cờ (H 05 & H 06)

 * 1 quân Tứ + 3 quân Điểm
Trong trường hợp này vị trí các quân cờ có thể hoán đổi tùy ý, các cạnh của hình vuông có thể nằm trên trục dọc và trục ngang hoặc nằm trên các trục chéo của bàn cờ.

 * 1 quân Vuông + 2 quân Trục + 1 quân Điểm
Trong trường hợp này các cạnh hình vuông chỉ có thể nằm trên các trục dọc và trục ngang của bàn cờ còn các quân cờ có thể hoán đổi vị trí cho nhau đều được.Hình 05

* 1 quân Vuông + 2 quân Chéo + 1 quân Điểm
Trong trường hợp này các cạnh hình vuông chỉ có thể nằm trên các trục chéo của bàn cờ còn các quân cờ có thể hoán đổi vị trí cho nhau đều được.

* 2 quân Vuông + 2 quân Điểm
Trong trường hợp này hai quân Vuông phải nằm đối xứng với nhau tại 2 đỉnh của hình vuông. Các cạnh của hình vuông có thể nằm trên trục dọc và trục ngang hoặc nằm trên các trục chéo của bàn cờ.Hình 06

5Xếp đường tròn sử dụng 4 hoặc 5 quân cờ (H.07)

 * 1 quân Tròn + 3 quân Điểm
 * 1 quân Tròn + 4 quân Điểm

( Khi xếp đường tròn, vị trí quân Tròn luôn ở tâm của đường tròn, các quân Điểm có thể hoán đổi vị trí cho nhau, bán kính nối tâm với các điểm xác định có thể nằm trên trục dọc & trục ngang hoặc trên các trục chéo của bàn cờ ).


Hình 07


************

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét