Giới thiệu sơ bộ 12 nước khai cờ trong Cờ Hình Tiêu Chuẩn

  Có nhiều cách để khởi đầu một ván cờ hình tiêu chuẩn, ở đây chúng tôi tạm thời giới thiệu 12 nước khai cờ giúp các bạn có thêm thông tin tham khảo khi chơi cờ. Trong tất cả các trường hợp khai cờ này, nếu bên đi sau biết cách đối phó thì bên đi trước không thể tạo ra lợi thế về điểm số ngay từ những nước đầu tiên.

 1. Đi quân Trục đến vị trí B5 (Hình 01).

Hình 01

  Mục đích: ở nước kế tiếp bên đỏ có thể di chuyển quân Trục đến vị trí C5 hoặc G5 để tạo ra đoạn thẳng cách đều (đoạn thẳng được tạo bởi 1 quân Trục + 2 quân Điểm).

  2. Đi quân Trục đến vị trí F5 (Hình 02).

Hình 02

Mục đích: ở nước kế tiếp bên đỏ có thể di chuyển quân Trục đến vị trí C5 hoặc G5 để tạo ra đoạn thẳng cách đều.

  3. Đi quân Tam đến vị trí D5 ( Hình 03).

Hình 03

   Mục đích: ở nước kế tiếp bên đỏ có thể di chuyển quân Tam đến vị trí C5 hoặc G5 để tạo ra một tam giác (tam giác được tạo bởi 1 quân Tam + 2 quân Điểm). 

  4. Đi quân Tam đến vị trí H5 ( Hình 04).


Hình 04

   Mục đích: ở nước kế tiếp bên đỏ có thể di chuyển quân Tam đến vị trí C5 hoặc G5 để tạo ra một tam giác.

  5. Đi quân Tròn đến vị trí E7 ( Hình 05).

Hình 05

  Mục đích: ở nước kế tiếp bên đỏ có thể di chuyển 1 quân Điểm đến vị trí C5 hoặc G5 để tạo ra một đường tròn (đường tròn được tạo bởi 1 quân Tròn + 3 quân Điểm).

  6. Đi quân Tam đến vị trí D8 (Hình 06).

Hình 06

  Mục đích: ở nước kế tiếp bên đỏ có thể di chuyển quân Điểm từ vị trí C1 đến vị trí C7 hoặc C8 để tạo ra một tam giác.

  7. Đi quân Tam đến vị trí D6 (Hình 07)

Hình 07

  Mục đích: ở nước kế tiếp bên đỏ có thể di chuyển quân Điểm từ vị trí G1 đến vị trí G3 hoặc G6 để tạo ra một tam giác.

  8. Đi quân Điểm từ G1 đến vị trí G3 (Hình 08)


Hình 08

  Mục đích: ở nước kế tiếp bên đỏ có thể di chuyển quân Tam đến vị trí D6 để tạo ra một tam giác hoặc bên đỏ cũng có thể di chuyển quân Trục đến vị trí G6 để tạo ra đoạn thẳng cách đều.

  9. Đi quân Nhọn đến vị trí A2 (Hình 09)

Hình 09

  Mục đích: ở nước kế tiếp bên đỏ có thể di chuyển quân Điểm từ vị trí G1 đến vị trí H2 để tạo ra một tam giác( tam giác được tạo bởi 1 quân Nhọn + 1 quân Trục + 1 quân Điểm).

  10. Đi quân Điểm từ G1 đến vị trí H2 ( Hình 10)

Hình 10

  Mục đích: ở nước kế tiếp bên đỏ có thể di chuyển quân Nhọn đến vị trí A2 để tạo ra một tam giác.

   11.Đi quân Chéo đến vị trí H5 (Hình 11)

Hình 11

  Mục đích: ở nước kế tiếp bên đỏ có thể di chuyển quân Chéo đến vị trí F5 để tạo ra một tam giác (tam giác được tạo bởi 1 quân Trục + 2 quân Chéo).

  12. Đi quân Chéo đến vị trí D5 ( Hình 12)

Hình 12

  Mục đích: ở nước kế tiếp bên đỏ có thể di chuyển quân Chéo đến vị trí F5 để tạo ra một tam giác.
  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét