Giới thiệu sơ bộ 12 nước khai cờ trong Cờ Hình Giản Đơn

 Với Cờ hình giản đơn, người chơi cờ có nhiều cách mở đầu cuộc chơi. Ở đây chúng tôi giới thiệu sơ bộ 12 nước khai cờ để các bạn tham khảo. Trong tất cả các trường hợp đó, nếu bên đi sau có cách đối phó thích hợp thì bên đi trước không thể tạo ra lợi thế về điểm số ngay từ đầu.

1. Đi quân 5 đến vị trí E5 (Hình 01)

  Với cách khai cuộc này của bên đỏ, nếu bên đen không có nước đi hợp lý thì ở nước tiếp theo bên đỏ có thể đi quân 5 đến F5 hoặc D5 để tạo ra đoạn thẳng cách đều 4-5-6. Bên đỏ cũng có thể đi quân 5 đến vị trí B5 hoặc H5 để tạo ra tam giác 4-5-6.

Hình 01


 2. Đi quân 5 đến vị trí A5 (Hình 02)

   Cũng giống như ở cách thứ nhất, nếu bên đen không có nước đi thích hợp thì bên đỏ có thể di chuyển quân 5 đến các vị trí đánh dấu trên bàn cờ để tạo ra đoạn thẳng cách đều hoặc tam giác để ghi điểm.

Hình 02

3. Đi quân 5 đến vị trí I5 (Hình 03)

  Ý nghĩa của nước khai cuộc này cũng giống như hai trường hợp khai cuộc thứ nhất và thứ hai.

Hình 03

4. Đi quân 5 đến vị trí E6 (Hình 04)

  Với cách khai cuộc này, nhìn qua cũng nhận thấy rằng, ở các nước tiếp theo bên đỏ có thể đi quân 5 đến vị trí D5 hoặc F5 để tạo ra đoạn thẳng cách đều 4-5-6.

Hình 04

5. Đi quận 5 đến vị trí E4 (Hình 05)

  Với cách khai cuộc này, ở các nước tiếp theo bên đỏ có thể đi quân 5 đến vị trí D5 hoặc F5 để tạo ra đoạn thẳng cách đều 4-5-6.

Hình 05

6. Đi quân 5 đến vị trí E2 (Hình 06)

   Với cách khai cuộc này, ở các nước tiếp theo bên đỏ có thể đi quân 5 đến vị trí B5 hoặc H5 để tạo ra tam giác 4-5-6.

Hình 06

7. Đi quân 6 đến vị trí B5 (Hình 07)

   Với cách khai cuộc này, nếu bên đen không có nước đi thích hợp thì ở các nước tiếp theo bên đỏ có thể đi quân 5 đến vị trí F1 để tạo ra tam giác 4-5-6.

Hình 07

8. Đi quân 4 đến vị trí H5 (Hình 08)

  Với cách khai cuộc này, nếu bên đen không có nước đi thích hợp thì ở các nước tiếp theo bên đỏ có thể đi quân 5 đến vị trí D1 để tạo ra tam giác 4-5-6.

Hình 08

9. Đi quân 4 đến vị trí G4 (Hình 09)

  Với cách khai cuộc này, nếu bên đen không có nước đi thích hợp thì ở các nước tiếp theo bên đỏ có thể đi quân 2 đến vị trí B4 để tạo ra tam giác 2-3-4.

Hình 09

10. Đi quân 2 đến vị trí B4 (Hình 10)

  Với cách khai cuộc này, nếu bên đen không có nước đi thích hợp thì ở các nước tiếp theo bên đỏ có thể đi quân 4 đến vị trí G4 để tạo ra tam giác 2-3-4.

Hình 10

11. Đi quân 6 đến vị trí C4 (Hình 11)

   Với cách khai cuộc này, nếu bên đen không có nước đi thích hợp thì ở các nước tiếp theo bên đỏ có thể đi quân 8 đến vị trí H4 để tạo ra tam giác 6-7-8.

Hình 11

12. Đi quận 8 đến vị trí H4 (Hình 12)

  Với cách khai cuộc này, nếu bên đen không có nước đi thích hợp thì ở các nước tiếp theo bên đỏ có thể đi quân 6 đến vị trí C4 để tạo ra tam giác 6-7-8.


Hình 12


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét