Cờ hình giản đơn


CỜ HÌNH GIẢN ĐƠN
        Cờ hình giản đơn là một phiên bản mô phỏng cờ hình tiêu chuẩn, trong đó ý nghĩa hình học của những quân cờ được loại bỏ và thay thế vào đó là những con số giản đơn còn hình thức thi đấu thì vẫn giữ nguyên.

Nội dung:

1. Định nghĩa quân cờ và ký hiệu
2. Các trường hợp tính điểm
3. Một vài lưu ý
4. Luật thắng thua
5. Giới thiệu sơ bộ 12 nước khai cờ trong cờ hình giản đơn

*****************         1. Quân cờ và ký hiệu

    Mỗi bên có 9 quân cờ thi đấu có giá trị từ 1 đến 9, các quân cờ này có thể dùng chung với cờ hình tiêu chuẩn thành một bộ quân cờ kép. Ngoài 9 quân thi đấu ra còn 1 quân cờ phụ, gọi là quân Biên, giống như trong cờ hình tiêu chuẩn. Các quân cờ ban đầu được sắp xếp như trên hình 2.1.Hình 2.1:  Sắp xếp quân cờ trên bàn cờ hình giản đơn
   


    aQuân “1”:  quân “1” ký hiệu bằng số 1 hoặc 1 chấm vuông.
      ;       
    b. Quân “2”: quân “2” ký hiệu bằng số 2 hoặc 2 chấm vuông.
      ;     
    cQuân “3”: quân “3” ký hiệu bằng số 3 hoặc 3 chấm vuông.
      ;    
    d. Quân “4”: quân “4” ký hiệu bằng số 4 hoặc 4 chấm vuông.
      ;    
    e. Quân “5”: quân “5” ký hiệu bằng số 5 hoặc 5 chấm vuông.
    
     ;     


   f. Quân “6”: quân “6” ký hiệu bằng số 6 hoặc 6 chấm vuông.
   
     ;    


   g. Quân “7”: quân “7” ký hiệu bằng số 7 hoặc 7 chấm vuông.
   
       ;      


   h. Quân “8”: quân “8” ký hiệu bằng số 8 hoặc 8 chấm vuông.
      ;    
   i. Quân “9”: quân “9” ký hiệu bằng số 9 hoặc 9 chấm vuông.


        ;    


    j. Quân Biên:  quân Biên là một quân phụ, không dùng cho thi đấu, quân Biên đặt ở phía ngoài của bàn cờ chính (ở biên của bàn cờ). Quân Biên dùng để đánh dấu (Biên nhận) điểm số mà mỗi bên đạt được trong quá trình thi đấu. Mặt trên của quân Biên có ký hiệu chữ G (chữ đầu của cụm từ Geometric chess) , mặt dưới của nó có ký hiệu hình ngôi sao.


                                                                            
   Ban đầu quân Biên hiển thị hình chữ G, khi bên nào giành chiến thắng ở một hiệp thi đấu thì quân Biên bên đó được lật lên thể hiện hình ngôi sao. Như vậy quân Biên vừa ghi nhận điểm số vừa cho biết bên nào đã thắng ở các hiệp thi đấu.

k. Cách di chuyển quân cờ: Đã trình bày trong phần Giới thiệu về Cờ hình. Nói ngắn thì mỗi quân Cờ Hình có thể di chuyển giống quân Hậu trong Cờ Vua.

  
  2. Các trường hợp tính điểm 


    Trong cờ hình tiêu chuẩn, muốn có điểm người chơi phải sắp xếp các quân cờ thích hợp thành đoạn thẳng cách đều, hình tam giác, hình vuông hay đường tròn. Cờ hình giản đơn cũng tương tự như vậy, chỉ khác là không có yêu cầu về sắp xếp đường tròn mà thôi.


   a. Các lưu ý chung


    * Chỉ xem xét tính điểm cho bên nào vừa thực hiện xong nước đi.


    * Một dạng hình học được xem là hợp lệ và có tính điểm cho bên vừa kết thúc nước đi phải có các đặc điểm sau:


        + Thực hiện đúng các quy tắc xếp hình phù hợp với các dạng hình học được trình bày cụ thể ở bên dưới.
        +  Quân cờ tham gia xếp hình phải bao gồm quân của cả hai bên.
        + Số quân của bên có nước đi sau cùng phải lớn hơn hoặc bằng số quân của đối phương.


     * Để cho dễ nhìn, các hình minh họa ở phần tiếp theo chỉ đề cập đến những quân cờ tham gia xếp hình và bỏ qua những quân cờ còn lại trên bàn cờ.   b. Xếp đoạn thẳng cách đều (1 – 2 điểm)

   +  Một đoạn thẳng cách đều phải được tạo thành từ 3 quân cờ trở lên.   + Các quân cờ cùng nằm trên hàng ngang, hàng dọc hoặc hàng chéo của bàn cờ.
   + Khoảng cách giữa hai quân cờ liên tiếp luôn bằng nhau.

   + Những quân cờ tham gia xếp đoạn thẳng cách đều phải là những con số liên tiếp nhau, sắp xếp theo đúng thứ tự tăng hoặc giảm dần.

    *  Hình 2.2 minh họa ba đoạn thẳng cách đều là 4-5-6 ; 1-2-3 ; 5-6-7-8 . Các  đoạn thẳng cách đều này được tạo ra bởi những dãy số liên tiếp và sắp xếp theo hướng nào cũng được ( từ trái sang phải, phải sang trái, từ dưới lên hoặc từ trên xuống đều hợp lệ).Hình 2.2: Xếp đoạn thẳng cách đều

    * Xếp đoạn thẳng cách đều hợp lệ gồm 3 quân cờ được tính 1 điểm, từ 4 quân cờ trở lên được tính 2 điểm.

    *  Ngoài các quân cờ tham gia xếp đoạn thẳng cách đều như quy ước ra, nếu trên đoạn thẳng đó còn có các quân cờ khác định vị thì đó gọi là "quân cản". Hình 2.3 minh họa trường hợp tồn tại "quân cản" khi xếp đoạn thẳng cách đều. Ở đoạn thẳng 1-2-3 phía trên hình 2.3 thì quân 6 là quân cản. Ở đoạn thẳng 5-6-7 phía dưới hình 2.3 thì quân 4 là quân cản. Khi xuất hiện "quân cản" thì đoạn thẳng cách đều không được công nhận.Hình 2.3: Xuất hiện quân cản khi xếp đoạn thẳng cách đều

    c. Xếp hình tam giác ( 1 điểm )

     Khi sắp xếp tam giác, người chơi cờ phải xác định được ba đỉnh của tam giác, tại mỗi đỉnh đó phải có quân cờ định vị, ba quân cờ tại ba đỉnh là các số liên tiếp nhau, các cạnh liên tưởng của tam giác phải nằm trên hàng ngang, hàng dọc hoặc hàng chéo của bàn cờ. Xếp tam giác hợp lệ được tính 1 điểm.
    + Hình 2.4 minh họa cách sắp xếp hình tam giác bằng ba con số liên tiếp. Theo thứ tự từ trên xuống, có ba tam giác gồm : 4-5-6 ; 1-2-3 và 5-6-7.Hình 2.4: Xếp hình tam giác bằng 3 quân cờ

    + Ngoài ba đỉnh của tam giác ra, nếu trên các cạnh của tam giác còn có các quân cờ khác định vị (gọi là quân cản) thì tam giác đó không được xem là hợp lệ. Ở phía bên dưới hình 2.5, quân 1 được gọi là quân cản đối với tam giác 5-6-7.

    + Các quân cờ nằm ở phía trong của tam giác không phải là quân cản. Ở phía trên hình 2.5, quân 5 không phải là quân cản đối với tam giác 1-2-3.
Hình 2.5: quân cản và không cản trong xếp tam giác

    d. Xếp hình vuông ( 2 điểm )


     Khi xếp hình vuông, người chơi cờ phải xác định được bốn đỉnh của hình vuông, tại mỗi đỉnh đó phải có quân cờ định vị, bốn quân cờ tại bốn đỉnh là các số liên tiếp nhau, các cạnh liên tưởng của hình vuông phải nằm trên hàng ngang, hàng dọc hoặc hàng chéo của bàn cờ.
    Hình vuông được xếp bằng 4 con số liên tiếp, đọc xoay vòng theo thứ tự xuôi hoặc ngược chiều kim đồng hồ đều được. Xếp hình vuông được tính 2 điểm. Hình 2.6 minh họa cách xếp hình vuông.


   
Hình 2.6: Xếp hình vuông bằng 4 quân cờ

   + Ngoài bốn đỉnh của hình vuông ra, nếu trên các cạnh của hình vuông còn có các quân cờ khác định vị (gọi là quân cản) thì hình vuông đó không được xem là hợp lệ.
   + Các quân cờ nằm ở phía trong của hình vuông không phải là quân cản. 
   + Hình 2.7 minh họa trường hợp tồn tại quân cản và không cản trong xếp hình vuông.


Hình 2.7: quân cản và không cản trong xếp hình vuông


    e. Sắp xếp đa hình


   Trong nhiều trường hợp, khi di chuyển một quân cờ đến vị trí mới chúng ta có thể tạo ra hai hay nhiều hình dạng hình học cơ bản - khi đó ta có một dạng sắp xếp đa hình. Như vậy, sắp xếp đa hình là một dạng tổ hợp các hình đơn lẻ.

  * Khi xếp đa hình, người xếp hình phải tuân theo nguyên tắc sau:

   + Mỗi hình riêng lẻ khi tách rời ra phải là một hình hợp lệ.
   + Các cặp hình riêng lẻ liền nhau có thể dùng chung 1 hoặc 2 quân cờ.
   + Điểm số được tính bằng tổng điểm số của các hình riêng lẻ.

  * Hình 2.8 minh họa cách xếp đa hình.

Hình 2.8: Sắp xếp đa hình
 

   + Phía trên hình 2.8, khi bên đỏ di chuyển quân 5 tới vị trí C7 sẽ tạo ra 2 tam giác hợp lệ là tam giác 4-5-6 và tam giác 5-6-7 có sử dụng chung quân 5 đỏ. Với nước đi này bên đỏ được tính 2 điểm ( mỗi tam giác được tính 1 điểm).


   + Phía dưới hình 2.8, khi bên đen di chuyển quân 2 tới vị trí H3 sẽ tạo ra 1 đoạn thẳng cách đều 1-2-3 và 1 hình vuông 2-3-4-5 hoàn toàn hợp lệ có giá trị tính điểm. Hai hình dạng cơ bản này có sử dụng chung 2 quân cờ là quân 2 và quân 3. Với nước đi này bên đen ghi được 3 điểm gồm 1 điểm cho đoạn thẳng cách đều và 2 điểm cho hình vuông.


    * Hình 2.9 minh họa thêm 2 ví dụ về sắp xếp đa hình.

Hình 2.9: Sắp xếp đa hình

   + Ở cụm quân cờ phía trên hình 2.9, khi bên đỏ di chuyển quân 2 đến vị trí B8 thì ngay lập tức tạo ra 2 đoạn thẳng cách đều hợp lệ có giá trị tính điểm là 1-2-3 và 2-3-4-5. Với nước đi này bên đỏ được cộng 3 điểm.

   + Ở cụm quân cờ phía dưới hình 2.9, khi bên đỏ di chuyển quân 6 đến vị trí G3 đã tạo ra 1 tam giác 5-6-7 và đoạn thẳng cách đều 6-7-8 hợp lệ. Với nước đi này bên đỏ được cộng 2 điểm.

    3. Một vài lưu ý
   a. Hiện tượng xếp hình lặp lạiHình 2.10: Hiện tượng xếp hình lặp lại

      Trên hình 2.10 minh họa đoạn thẳng cách đều 1-2-3 gồm 2 quân đen và 1 quân đỏ, đoạn thẳng này nếu do bên đen đi nước sau cùng tạo ra thì được tính 1 điểm còn bên đỏ tạo ra thì không bên nào có điểm. Sau khi đã có đoạn thẳng 1-2-3, nếu bên đen di chuyển quân "1" hoặc quân "2" đến vị trí khác, mà ở nước tiếp theo bên đỏ không di chuyển quân "3" khỏi vị trí xếp hình, thì bên đen có quyền di chuyển quân "1" hoặc quân "2" về vị trí cũ để tái lập một đoạn thẳng cách đều 1-2-3 hợp lệ để tính điểm.

     [ Hiện tượng xếp hình lặp lại này không chỉ đúng với xếp đoạn thẳng cách đều mà được áp dụng với mọi trường hợp xếp hình trong cờ hình giản đơn và cờ hình tiêu chuẩn ]

     b. Không tạo hình bằng cách di chuyển quân cản


    Trong Cờ hình, các dạng hình học hợp lệ được tạo ra từ 3 quân cờ trở lên. Trong số các quân xếp hình phải bao gồm 1 quân cờ vừa được di chuyển đến. Các trường hợp tạo hình nhờ di chuyển quân cản không được coi là hợp lệ.Hình 2.11: Không tạo hình bằng cách di chuyển quân cản 

    Trên hình 2.11 chúng ta thấy quân "9" nằm xen giữa đoạn thẳng 1-2-3, nếu bên đen di chuyển quân "9" ra khỏi vị trí đó thì họ cũng không được tính điểm cho đoạn thẳng 1-2-3 vừa tạo ra.

     [ Minh họa về nguyên tắc không ghi điểm bằng di chuyển quân cản không chỉ đúng với đoạn thẳng cách đều mà còn áp dụng với mọi dạng xếp hình trong cờ hình tiêu chuẩn và cờ hình giản đơn]

     c. Tránh sự nhầm lẫn trong sắp xếp đa hình

    * Trong cờ hình giản đơn, khi sắp xếp 1 hình vuông thì cũng có thể tạo ra các tam giác lồng trong hình vuông đó nhưng các tam giác này không được tính điểm mà chỉ tính điểm cho hình vuông mà thôi. Trên hình 2.12, giả sử bên đỏ đi nước sau cùng tạo ra hình vuông 5-6-7-8 thì họ chỉ được tính 2 điểm cho hình vuông đó chứ không được cộng thêm điểm của tam giác 5-6-7.

   * Khi xếp một đoạn thẳng cách đều (trong cờ hình giản đơn & cờ hình tiêu chuẩn) có từ 4 quân cờ trở lên thì cũng có thể tạo ra các đoạn thẳng cách đều gồm 3 quân cờ trùng lặp trên đoạn thẳng đó nhưng chỉ được tính điểm cho 1 đoạn thẳng dài nhất mà thôi. 

   Trên hình 2.12, giả sử bên đỏ đi nước sau cùng tạo ra đoạn thẳng cách đều 1-2-3-4 thì họ chỉ được tính 2 điểm cho đoạn thẳng này chứ không được cộng thêm điểm của đoạn thẳng cách đều 1-2-3.


Hình 2.12: Tránh sự nhầm lẫn trong sắp xếp đa hình

   Các trường hợp trên không phải là sắp xếp đa hình. Khi sắp xếp đa hình thì các cặp hình liền nhau chỉ sử dụng chung 1 hoặc 2 quân cờ. Không có dạng sắp xếp đa hình nào mà các cặp hình liền nhau lại dùng chung từ 3 quân cờ trở lên.  

                 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét